انجام اعمال جراحي اندوسكوپيك پيشرفته

با توجه به اينكه نوآوريهاي جديد منجر به محقق شدن مسير انجام بسياري از اعمال جراحي به طريق اندوسكوپيك گرديد و جراحي قفسه سينه نيز از اين امر مستثني نمي باشد.انجام اعمال جراحي پيشرفته و اندوسكوپيك جزء اهداف كوتاه مدت گروه جراحي توراكس مي باشد و تا كنون اقدامات مؤثري در اين راستا انجام شده است Minimal invasiveesophagectomy

كه براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است.