راه اندازي مركز الكترونيك جمع آوري اطلاعات دستياران فوق تخصصي جراحي توراكس

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 14 تیر 1396 07:03

راه اندازي مركز الكترونيك جمع آوري اطلاعات دستياران فوق تخصصي جراحي توراكس و جراحي عمومي كه دوره چرخشي خود را در بخش جراحي توراكس مي گذرانند.

با توجه به اينكه تا كنون جمع آوري اطلاعات مربوط به فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، درماني دستياران به صورت paper Book

كه باعث ايجاد مشكلات زياد جهت دستياران گرديده است .با انجام اين امر كليه اطلاعات به صورت الكتونيك جمع آوري شد كه منجر به بهينه شدن مسير دستيابي اطلاعات توسط دستيار و اساتيد مي گردد.