برنامه انترن های جراحی عمومی در بخش توراکس

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 14 تیر 1396 06:46
 

Course Plan

گروه: جراحی توراکس

مدیر گروه: دکتر سید ضیاء ا... حقی

اعضاء گروه به ترتیب حروف الفبا:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر رضا باقری

استاد

دکتر علی صدری زاده

استاد

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

استاد

دکتر مرضیه نوری دلوئی

استادیار

دکتر حمیدرضا توکلی

استادیار

دکتر رضا رضایی

استادیار

عنوان دوره : چرخش جراحی توراکس در طی دوره کارورزی جراحی عمومی

پیش نیاز: دوره علوم پایه پزشکی ، فیزیوپاتولوژی ، کارآموزی جراحی

گروه هدف: کارورزان جراحی عمومی

محل اجرا: مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

مدت دوره: 10 روز

اساتید: دکتر سیدضیاء ا... حقی – دکتر سید حسین فتاحی معصوم – دکتر علی صدری زاده – دکتر رضا باقری

هدف کلی: آشنایی کارورزان با اصول تشخیص ، درمان و شیوه برخورد مناسب با بیماریهای شایع جراحی توراکس

اهداف ویژه:

مباحث مورد نظر جهت آموزش کارورزان در بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) عبارتند از:

1- روش ارزیابی بیمار با علائم تنفسی و آماده سازی بیماران جهت عمل جراحی قفسه سینه

2- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با دفورمیتی های شایع جداره قفسه سینه

3- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با ترومای غیر نافذ قفسه سینه

4- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با ترومای نافذ قفسه سینه

5- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با افیوژن پلورال

6- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار بیماریهای عفونی ریه و حفره پلور ( آبسه ریه - آمپیم )

7- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با پنوموتوراکس خودبخودی

8- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تومورهای جداره قفسه سینه

9- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تنگی های تراشه

10- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تومورهای بدخیم ریه

11- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تومورهای خوش خیم و بدخیم تراشه

12- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تومورهای خوش خیم مری

13- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با تومورهای بد خیم مری

14- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار با سل ریوی

15- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار مبتلا به برونشکتازی

16- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار بیماران با تومورهای شایع مدیاستن

17- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار کیست هیداتیک ریه

18- روشهای ارزیابی (شرح حال و متدهای تشخیصی و متدهای درمانی) در بیمار فتقهای دیافراگماتیک

فهرست محتوا

تئوری:

اپیدمیولوژی ، اتیولوژی ، اصول تشخیص و درمان بیماری های شایع جراحی توراکس (18 مورد اشاره شده اهداف ویژه)

عملی:

روش اداره کردن بیمار (شرح حال و معاینه بالینی) حضور در بخش مهارتهای بالینی و تمرین مهارتهای بالینی و گذاشتن chest tube تحت نظر اساتید ، کار با دستگاه low suction ، آشنایی اولیه با ونتیلاتور ، مراقبت از لوله تراکئوستومی ، کنترل زخم و کنترل بیمار بعد از جراحی ، آشنایی با روشهای فیزیوتراپی تنفسی بعد از جراحی و آشنایی با عوارض شایع اعمال جراحی توراکس

روش تدریس: 20% تئوری 80% آموزش بر بالین بیمار و درمانگاه بر طبق برنامه ریزی

ايام هفته

8-5/7 صبح

مورنينگ ريپورت جراحي عمومي

12-5/8 صبح

شنبه

____

حضور کارورزان در اتاق عمل

يکشنبه

آقاي دکتر حقي

10-5/8 استاف ميتينگ مشترک ريه

ماههاي فرد : سالن کنفرانس بخش داخلي بيمارستان امام رضا (ع)

ماههاي زوج : سالن دکتر معتمدي بيمارستان قائم (عج)

12-10 بحث باليني و درمانگاه با آقاي دکتر حقي

دوشنبه

آقاي دکتر باقري

بحث باليني و درمانگاه با آقاي دکتر صدري زاده

سه شنبه

آقاي دکتر صدري زاده

بحث باليني و درمانگاه با آقاي دکتر فتاحي

چهارشنبه

آقاي دکتر صدري زاده

آقاي دکتر باقري

بحث باليني و درمانگاه با آقاي دکتر باقری

پنجشنبه

آقای دکتر فتاحی

10-5/8 - تومور کلينيک توراکس ( هفته در ميان )

- گراند راند (هفته در میان)

مواد آموزش: استفاده از رایانه، Data Projector ، اسلاید Power Point و کتب مرجع

وظایف وتکالیف دانشجو:

- حضور فعال در بخش و پر کردن برگه مخصوص حضور و غیاب

- شرکت فعال در برنامه های آموزشی (راند- درمانگاه – جلسات مشترک ریه و انکولوژی) طبق برنامه

- حضور فعال یک روز در اتاق عمل

روش ارزیابی دانشجو:

ارزیابی تئوری: امتحان شفاهی پایان دوره 60% نمره

ارزیابی عملی: بر طبق حضور فعال و همکاری در زمان حضور در بخش (فرم زیر) 40% نمره

گزارش عملکرد انترن جراحی در بخش جراحی توراکس

 

نام انترن : تاریخ شروع دوره : تاریخ اتمام دوره:

روز

تاریخ

نام استاف مربوطه

گزارش عملکرد، مباحث تئوری مورد بحث با مهر و امضاء استاف محترم

       
       
       
       

منابع:

- Michael A, Maddaus D, James D, Chest wall, Lung, Mediastinum and pleura, In: Brunicardic FC, Andersen K, Biliar T, et al, Schwart Z, Principle of surgery, 6th edition, Mc Graw hill- page: 545-610

- Jeffrey H, Peters and Tom R, Demeester, Esophagus and diaphragmatic hernia, In: Brunicardic FC, Andersen K, Biliar T, et al, Schwart Z, Principle of surgery, 6th edition, Mc Graw hill- page: 835-932 .

تهیه و گردآوری:

دکتر رضا باقری ـ فوق تخصص جراحی توراکس و دانشیار گروه جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امضاء: