طرح درس6


 

طرح درس 7 : (Lessen Plan 7)

مقدمه:

موضوع تدریس: آشنایی با تومورهای ریه

مدت تدریس: 2 ساعت

گروه هدف: دانشجویان (کارآموزان) پزشکی عمومی (مقطع استاژری)

پیش نیاز: ورود به دوره بالینی (گذراندن دوره علوم پایه و فیزیوپاتولوژی)

محل اجرا: تالار کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)

مدرس:  

دكتر سيد ضياا... حقي، استاد گروه جراحي توراكس

دكتر سيد حسين فتاحي معصوم،استاد گروه جراحي توراكس

دكتر علي صدري زاده، دانشيار گروه جراحي توراكس

دكتر رضا باقري، دانشيار گروه جراحي توراكس

 

اهداف کلی:

دانشجو بتواند تقسیم بندی علائم بالینی و روشهای تشخیصی و درمانی تومورهای ریه را توصیف کند.

اهداف رفتاری:

- دانشجو بتواند 3 تومور شایع خوش خیم ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند تقسیم بندی تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند 5 علامت اصلی تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند متدهای تشخیصی تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند خطرات بیوپسی قبل از عمل تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند متد اصلی درمان تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو باید بتواند نقش Steeve resection را در درمان جراحی تومورهای کارسینوئید را توصیف کند.

- دانشجو بتواند جایگاه درمان نئواجوانت تومورهای کارسینوئید ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند تقسیم بندی کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند اتیولوژی کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند 10 علامت اصلی کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند متدهای Staging قبل از عمل کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو باید بتواند نقش برونکوسکوپی Flexible را در ارزیابی بیمار با کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

دانشجو باید بتواند نقش TTNB در تهیه نمونه بافتی در کارسینوم برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو باید بتواند نقش نئواجوانت در کارسینومای برونکوژنیک ریه را توصیف کند.  

- دانشجو بتواند Staging کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند 5 سندرم پارانئوبلاستیک شایع کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند درمان ارجح کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند انواع رزکسیونهای آناتومیک ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند جایگاه درمان نئواجوانت در کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند در فرمهای غیر قابل جراحی متد مناسب درمان کارسینومای برونکوژنیک را توصیف کند.

- دانشجو بتواند 5 تومور شایع متاستاز دهنده به ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند فرق بین تومور متاستاتیک با Second Primary را توصیف کند.

- دانشجو بتواند 5 معیار اصلی جهت متاستازکتومی ریه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند درمان متاستازهای دوطرفه را توصیف کند.

- دانشجو بتواند نقش تعداد متاستاز در سوروی و Disease Free Survival را توصیف کند.

- دانشجو بتواند نقش درمان اجوانت در متاستاز ریه را توصیف کند.

محتوا و ترتیب ارائه:

  ¡   بر اساس ارتباط افقی و طبق اهداف مدنظر در اهداف رفتاری به کمک کتب رفرانس مصوبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

روش تدریس:

¡      بر اساس کلاسهای تئوری به کمک امکانات سمعی بصری و بر پایه دانشجو محوری

وظایف و تکالیف دانشجو:

  ¡شرکت فعال در کلاس و حضور فعال در موارد پرسش و پاسخ در کلاس

  ¡مطالعه مطالب ارائه شده در کلاس بر اساس کتاب رفرانس در ساعت خارج کلاس

 ¡ مطالعه برنامه آموزشی تهیه شده بر اساس نرم افزار Power Point توسط استاد مربوطه در ساعات خارج کلاس

ارزشیابی نهایی:

¡  بر اساس امتحانات کتبی چهار گزینه ای که در اتمام کلاسها انجام می شود.

¡         بر اساس حضور و غیاب دانشجویان در کلاس (غیبت غیر موجه دانشجو در کلاس منجر به کسر 25% نمره امتحان می گردد).

رفرانس :

-          Michael A, Maddaus D, James D, Chest wall, Lung, Mediastinum and pleura, In: Brunicardic FC, Andersen K, Biliar T, et al, Schwart Z, Principle of surgery, 6th edition, Mc Graw hill- page: 556-573.

تهیه و گردآوری:

دكتر سيد ضياا... حقي، استاد گروه جراحي توراكس

دكتر سيد حسين فتاحي معصوم،استاد گروه جراحي توراكس

دكتر علي صدري زاده، دانشيار گروه جراحي توراكس

دكتر رضا باقري، دانشيار گروه جراحي توراكس

 

امضاء :