لاگ بوك جراحي عمومي

رسالت و اهداف آموزشی گروه جراحی توراكس (ویژه دستیار تخصصی)

رسالت: باید قادر به انجام اعمال پایه جراحی قفسه سینه در موارد اورژانس و الکتیو باشد.

عنوان دوره: دوره چرخشی قفسه سینه رزیدنت های جراحی عمومی

پیش نیاز: عبور از سال 1 و 2 دوره رزیدنتی جراحی عمومی، دوره برای سال 3 و 4 تعریف می شود.

محل اجرا: بیمارستان قائم

مدت دوره: 2 ماه

هدف کلی: آشنایی دستیاران  جراحی عمومی با اصول جراحی قفسه سینه و همکاری در اعمال متعدد و پیچیده فوق تخصصی جراحی سینه

 

اهداف ویژه:

  1) آشنایی با بیماران مبتلا به ضایعات ریه- مدیاستن و مری (گرفتن شرح حال- معاینه بالینی)- یافته های تصویر برداری

   2) آشنایی با روشهای تشخیصی قبل از عمل (برونکوسکوپی FlexibleTTNB )

   3) آماده سازی بیماران قبل از عمل جراحی قفسه سینه

   4) شرکت در اعمال جراحی متنوع جراحی قفسه سینه

   5) مراقبت بیماران بعد از عمل ( ICU Management + بخش )

 

اهداف تئوری: با استفاده از کتب مرجع ، مباحث رایج در جراحی قفسه سینه مورد مطالعه توسط دستیار قرار گرفته و در جلسات

Text Book Review

اهداف عملی: دستیاران در دوره 2 ماهه باید برنامه زیر اهداف آموزشی خود را انجام دهند.

الف)   1) اپروچ های رایج در جراحی قفسه سینه ( توراکوتومی- استرنوتومی )

   2) انجام بیوپسی باز ریه و پلور                                                                                                                                                            

   3) انجام Elooser Flap

   4) انجام مدیاستینوتومی پارا استرنال ( Chamberlain Procedure )

   5) انجام تراکئوستومی

 

ب) 1) انواع اعمال جراحی ریه: پنومونکتومی- لوبکتومی- سگمنتکتومی- رزکسیون گوه ای- جراحی کیست هیداتیک- برونشکتازی

   2) شرکت در اعمال جراحی تومورهای مدیاستن

   3) شرکت در اعمال جراحی رزکسیون تومورهای جدار قفسه سینه

   4) شرکت در اعمال جراحی مری ( ضایعات خوش خیم و بدخیم )

   5) شرکت در اعمال جراحی دیافراگم

   6) شرکت در اعمال جراحی به کمک VATS

   7) شرکت در برونکوسکوپی و ازوفاگوسکوپی رژید

   8) شرکت در اعمال جراحی تراشه

 

روش تدریس: 20 درصد بحث تئوری، 80 درصد آموزش بر  بالین بیمار و اتاق عمل

 

برنامه هفتگی ویزیت/درمانگاه/ و اطاق عمل اساتید بخش جراحی توراکس جهت دستیاران جراحی

 

            ساعات

ایام هفته

8-30/7

30/8-8

13-30/8

شنبه

گزارش صبحگاهی

 

ویزیت بخش

اطاق عمل

دکتر رضا باقری

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

ویزیت بخش

استاف میتینگ مشترک

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر علی صدری زاده

ویزیت بخش

اطاق عمل

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

 دکتر سید ضیاء ا... حقی

ویزیت بخش

اطاق عمل

دکتر سید ضیاء ا... حقی

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر رضا باقری

ویزیت بخش

اطاق عمل

دکتر علی صدری زاده

پنجشنبه

گزارش صبحگاهی

 

ویزیت بخش

  - تومور کلينيک توراکس (هفته در ميان )     

-  گراند راند بخش (هفته در میان)

  - Text review  ( هفته در میان)

   - ژورنال کلاب ( هفته درمیان)

آخرین پنجشنبه هر ماه 

-      جلسات مورتالیتی و موربیدیتی

دکتر سید ضیاء ا... حقی

مدیر گروه فوق تخصصی جراحی توراکس

 

 

 

وظایف رزیدنت:حضور فعال دستیار طبق برنامه پیوست( ویزیت بیماران در بخش، بحث های آموزش بالینی، شرکت در اتاق عمل و درمانگاه)

 

شرکت در برنامه آموزشی بصورت ارائه مقاله، ژورنال کلاب و شرکت در جلسات Text Book Review

روشهای ارزشیابی بر اساس  Dopps