برنامه روزانه اساتيد

استاد

درمانگاه

اتاق عمل

آقاي دکتر حقي

يکشنبه

سه شنبه

آقاي دکتر فتاحي

سه شنبه

دوشنبه

آقاي دکتر صدري زاده

دوشنبه

چهارشنبه

آقاي دکتر باقري

چهارشنبه

شنبه