اخبار گروه


راه اندازي مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه

پيوند اعضا يكي از اهداف اصلي در توسعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد بوده و با حمايت هاي رياست محترم دانشگاه راه اندازي مركز پيوند قلب و ريه دانشگاه در دستور كار قرار گرفته و اقدامات لازم جهت خريد تجهيزات ، هماهنگي تيم تخصصي، صورت گرفته و انشاا... در آينده اي نزديك در دانشگاه علوم پزشكي مشهد محقق مي گردد.

انجام اعمال جراحي اندوسكوپيك پيشرفته

با توجه به اينكه نوآوريهاي جديد منجر به محقق شدن مسير انجام بسياري از اعمال جراحي به طريق اندوسكوپيك گرديد و جراحي قفسه سينه نيز از اين امر مستثني نمي باشد.انجام اعمال جراحي پيشرفته و اندوسكوپيك جزء اهداف كوتاه مدت گروه جراحي توراكس مي باشد و تا كنون اقدامات مؤثري در اين راستا انجام شده است Minimal invasiveesophagectomy

كه براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است.

راه اندازي مركز الكترونيك جمع آوري اطلاعات دستياران فوق تخصصي جراحي توراكس و جراحي عمومي كه دوره چرخشي خود را در بخش جراحي توراكس مي گذرانند.

با توجه به اينكه تا كنون جمع آوري اطلاعات مربوط به فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، درماني دستياران به صورت paper Book

كه باعث ايجاد مشكلات زياد جهت دستياران گرديده است .با انجام اين امر كليه اطلاعات به صورت الكتونيك جمع آوري شد كه منجر به بهينه شدن مسير دستيابي اطلاعات توسط دستيار و اساتيد مي گردد.