اعضاء هيات علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه پست الکترونیک رزومه
دکتر سید ضیاء اله حقی فوق تخصص جراحی توراکس استاد haghiz[at]mums.ac.ir cv
دكتر سيد حسين فتاحي معصوم فوق تخصص جراحی توراکس استاد FattahiH[at]mums.ac.ir  cv  
دكتر علي صدري زاده فوق تخصص جراحی توراکس استاد  sadrizadeha[at]mums.ac.ir cv
دكتر رضا باقري فوق تخصص جراحی توراکس استاد  bagherir[at]mums.ac.ir cv
دکتر مرضیه نوری دلوئی فوق تخصص جراحی توراکس استادیار  NouriDM[at]mums.ac.ir cv
دکتر حمیدرضا توکلی فوق تخصص جراحی توراکس

استادیار

  cv
دکتر رضا رضایی فوق تخصص جراحی توراکس استادیار   cv